Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZHKP

Z A P R O S Z E N I E

Hodowcy i miłośnicy koników polskich

Członkowie Związku Hodowców Koników Polskich

 

Zarząd ZHKP uprzejmie zaprasza członków Związku oraz miłośników koników polskich na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Związku, które odbędzie się w dniu 4.09.2021 r. (sobota) o godz. 1500 (I termin) lub 1530 (II termin) w Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN  w Popielnie, Popielno 25, 12-220 Ruciane-Nida (sala na parterze w budynku biurowym Stacji).

Głównymi punktami Zebrania będą wybory nowych władz Związku, w tym Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wytyczenie planu pracy Związku na najbliższe lata. Walne Zebranie odbywa się w dniu premiowania źrebiąt rasy konik polski, dlatego wraz z głównym organizatorem, Stacją Badawczą w Popielnie, zapraszamy na imprezę hodowlaną poświęconą konikom polskim. Premiowanie źrebiąt rozpocznie się o godz. 1000.

 

Informacja uzupełniająca:

Dodatkowych informacji dotyczących spraw organizacyjnych udziela sekretarz ZHKP, p. Marta Siemieniuch, pod numerem tel. 604 199 422, lub e-mail: marta.siemieniuch@gmail.com 

 

 

                                                                                                                           W imieniu Zarządu ZHKP

 

                                                                                                                            Prezes – Jan Słomiany    

 

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków

Związku Hodowców Koników Polskich w dniu 4.09.2021 r. w Popielnie

 • 1. W obradach Walnego Zebrania biorą udział:
 1. z głosem decydującym członkowie Związku
 2. z głosem doradczym zaproszeni goście
 • 2. Z przebiegu obrad sporządza się protokół.
 • 3. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne, chyba że co najmniej 2/3 członków biorących udział w Zebraniu opowie się za głosowaniem jawnym.

Głosowanie w pozostałych wypadkach jest jawne, chyba że co najmniej 2/3 członków biorących udział w Zebraniu opowie się za głosowaniem tajnym.

 • 4. Członkowie Zebrania wybierają Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
 • 5. Na wniosek Przewodniczącego członkowie Zebrania dokonują wyboru Prezydium Zebrania oraz wybierają Komisje:
 1. mandatowo-skrutacyjną – 3 osoby
 2. uchwał i wniosków – 3 osoby
 • 6. Przewodniczący Zebrania udziela głosu w kolejności zgłoszeń do dyskusji.

Ogranicza się czas zabierania głosu w danej kwestii przez członka Zebrania max do 5 minut.

Przewodniczący i goście mogą zabierać głos poza kolejnością.

Przewodniczący może odebrać udzielony głos w przypadku poruszania spraw nie należących do porządku obrad lub naruszających ten porządek oraz w wypadku niewłaściwego zachowania osoby zabierającej głos w dyskusji.

 • 7. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością, dla postawienia wniosku formalnego dotyczącego sposobu obradowania, a w szczególności:
 1. zamknięcia listy mówców,
 2. odraczania lub zamknięcia dyskusji,
 3. ograniczania czasu dyskusji,
 4. głosowania bez dyskusji

Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod głosowanie.

 • 8. W sprawach nieprzewidzianych regulaminem Przewodniczący odwołuje się do decyzji Walnego Zebrania.