Konsultacje Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Zarząd Związku Hodowców Koników Polskich zgłosił uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Uwagi do działu: Ekoschemat-Dobrostan zwierząt, kod interwencji I 4.16

W proponowanych zmianach poprawy warunków utrzymania koni jest zawarte stwierdzenie o:

1) obecności wiat, pod którymi miałyby zmieścić się wszystkie zwierzęta.  Nie zaproponowano określonej powierzchni, przypadającej na pojedynczego konia pod wiatą. 

2) usunięto stwierdzenie, że konie w systemie otwartym muszą mieć zapewniony dostęp do zadrzewień/zakrzaczeń LUB wiaty

3) zaproponowano zwiększenie powierzchni przypadającej na pojedynczego konia w biegalni z 10 do 12 m².

4) zaproponowano powierzchnię boksu dla klaczy ze źrebakiem 14,4 m².

Uzasadnienie:

ad 1 i 2) Nie została określona powierzchnia, przypadająca na pojedynczego konia pod wiatą. Ponadto wydaje się, że poprzedni zapis dotyczący obecności zakrzewień i zadrzewień LUB wiaty, był właściwszy, z tego względu że w hodowlach bezstajennych koników polskich, konie utrzymywane są zwykle w systemach łąkowo-leśnych, na których obecne są zadrzewienia zapewniające koniom wystarczającą ochronę przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

ad 3) Proponowane jest zwiększenie powierzchni przypadającej na pojedynczego konia w biegalni z 10 do 12 m². W naszej opinii niesprawiedliwe jest niezróżnicowanie powierzchni w zależności od wielkości koni (w przypadku utrzymywania pojedynczych osobników w boksach indywidualnych jest zróżnicowanie w zależności od wysokości konia w kłębie do i od 1.47 m).

ad 4) Podobnie nie uwzględnia się zróżnicowania powierzchni dla klaczy ze źrebakiem (zaproponowano 14,4 m²).

Bardzo prosimy o wzięcie pod uwagę, że wysokość w kłębie koników polskich wynosi 1.3-1.4 m i jest znacznie mniejsza niż u przeciętnego konia rasy szlachetnej. Z tego względu uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę naszych uwag.

 

W imieniu Zarządu Związku Hodowców Koników Polskich,

prof. Marta Siemieniuch