Posiedzenie KKS i Zarządu ZHKP

Posiedzenie KKS i Zarządu ZHKP

 W dniu 10 marca br. Stado Ogierów w Sierakowie gościło członków Komisji Księgi Stadnej i Zarządu Związku Hodowców Koników Polskich.  W posiedzeniu uczestniczyli: Jan Słomiany (KKS), Marta Siemieniuch, Grzegorz Chyłek, Ireneusz Wasilewski, Zofia Bejnarowicz, Wojciech Ganowicz (KKS), Roman Kalski, Sławomir Walczuk, Marek Żuławski (KKS), Patrycja Wojciechowska (KKS) oraz zaproszeni goście: Piotr Stachowiak (Gałopol), Magdalena Walos (SO Sieraków), Anna Stańko (SO Sieraków), Piotr Bagiński (SK Kobylniki), Zenon Stranz (SK Dobrzyniewo), Jarosław Szymoniak (ZHKWlkp). Wybór miejsca miał w tym przypadku zasadnicze znaczenie, ponieważ jednym z głównych celów posiedzenia było opracowanie kalendarza imprez hodowlano-jeździeckich w roku 2022, ze szczególnym uwzględnieniem Tarpaniady. Prezes Przedsiębiorstwa Rolniczo-Hodowlanego Gałopol, do którego należy SO Sieraków, p. Janusz Stachowiak jest pozytywnie ustosunkowany do kontynuowania czempionatu hodowlanego, jakim jest Tarpaniada. Mamy nadzieję, że żadne zewnętrzne przeszkody nie pokrzyżują planów i XXI Krajowa Wystawa Koników Polskich (Tarpaniada) odbędzie się w planowanym terminie 26-27 sierpnia 2022 r. Dobra sytuacja finansowa Związku pozwala w br. na dofinansowanie przyjazdu hodowców z konikami na wystawę do Sierakowa. Mamy nadzieję, że decyzja ta przyczyni się do zwiększonego udziału hodowców z terenu całego kraju.

 Podczas posiedzenia zatwierdzone zostały następujące imprezy hodowlano-jeździeckie, w tym polowe próby użytkowości:

14 lipca 2022 r. – próba dzielności w SK Kobylniki

22 lipca 2022 r. – próba dzielności w SK Dobrzyniewo

19-20 sierpnia 2022 r. – próba dzielności i wpis młodych ogierów do ksiąg stadnych, czempionat roczniaków i dwulatków w Popielnie (Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN)

22-23 sierpnia 2022 r. – Konkurs użytkowości wierzchowej koników polskich, rozgrywany w ramach Wszechstronnego Konkursu Konika Polskiego Wojnowo – Majdan

26-27 sierpnia 2022 r. Tarpaniada – próba dzielności i wpis młodych ogierów do ksiąg stadnych, czempionat roczniaków, dwulatków i koni starszych, seminarium naukowe w SO Sieraków

2 września 2022 r. – próba dzielności w Kalitniku (PTOP) 

16 września 2022 r. – próba dzielności w Zwierzyńcu (RPN) 

23 września 2022 r. – próba dzielności w Klikowej

24 września 2022 r. – próba dzielności w Kozłówku  

8-9 października 2022 r. – próba dzielności i wpis młodych ogierów w Stankowicach

17 października 2022 r. – próba dzielności w Parczu koło Kętrzyna

 Podczas posiedzenia omówione zostały imprezy hodowlano-jeździeckie, które odbyły się w 2021 r. Ponieważ brak jest w naszej rasie corocznej imprezy rozgrywanej na zasadach zbliżonych do czempionatu użytkowości, ustalono że każdego roku będzie rozgrywany Konkurs użytkowości dla koni rasy konik polski. W 2022 r. miejscem rozgrywania Konkursu użytkowości będzie Wojnowo-Majdan. Konkurs użytkowości w br. przeprowadzony będzie zgodnie z regulaminem WKKP. Ustalono, że każdego roku Konkurs użytkowości będzie rozgrywany w innej lokalizacji, zgodnie z regulaminem zaproponowanym przez organizatora konkursu i zatwierdzonym podczas wiosennego zebrania Zarządu ZHKP i KKS.

 W dniu 10 marca 2022 r. przedstawione zostało sprawozdanie z działalności finansowej za 2021 r., które zatwierdziła Komisja Rewizyjna ZHKP. Podczas zebrania podjęto uchwałę zatwierdzającą bilans przychodów i rozchodów  Związku za rok 2021.

 Zaakceptowane zostały także zapisy do programu hodowlanego koni rasy konik polski, dotyczące zmiany punktacji oceny sysaków, roczniaków i dwulatków do 10 pkt. co 0,1 pkt. Ponadto, zapis dotyczący przeprowadzania prób użytkowości dla klaczy, został doprecyzowany: „klacze muszą obligatoryjnie w dniu oceny zaliczyć z wynikiem pozytywnym: wstępną próbę użytkowości, a następnie w wieku 3 – 4 lat próbę użytkowości zaprzęgowej lub wierzchowej, jednak nie później niż w ciągu 4 lat od daty wpisu; klacze w wieku 7 lat lub starsze muszą próbę zaliczyć przed wpisem do księgi głównej; próba przeprowadzana jest zgodnie z załącznikiem nr 1; klacze utrzymywane w systemie hodowli rezerwatowej są z niej wyłączone”.

 Uchwałą Zarządu przyjęto w szeregi członków ZHKP kolejnych dwóch członków, którzy zgłosili akces do naszego stowarzyszenia.

 Trudna sytuacja geo-polityczna nie pozostała bez wpływu na dyskusje podczas posiedzenia. Członkowie Zarządu ZHKP i KKS mają nadzieję, że obecny konflikt za naszą wschodnią granicą zostanie jak najszybciej zakończony i pozostanie bez negatywnego wpływu na decyzje hodowlane.

Składamy gorące podziękowania dla gospodarzy SO Sieraków, którzy tradycyjnie gościli nas z otwartymi ramionami. Do zobaczenia podczas Tarpaniady!